Snabbguide till den nya f-gasförordningen

Nyligen uppdaterades EU:s f-gasförordning som reglerar installation och återvinning för att minska skadlig miljöpåverkan. Vad det innebär i praktiken kan du läsa mer om här.

I många fall används f-gaser som köldmedium i värmepumpar och kylmaskiner. När F-gaser eller fluorerade växthusgaser släpps eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på ett liknande sätt som koldioxid. Den stora skillnaden är att f-gaserna är betydligt starkare växthusgaser än koldioxiden.

I F-gasförordningen har EU-kommissionen utformat det regelverk som gäller vid installation och köp av bland annat luftvärmepumpar och kylmaskiner. Målet med förordningen är bland annat att minska utsläppen av skadliga växthusgaser. Parallellt med EU-förordningen finns det även en svensk f-gasförordning, underordnad EU-förordningen, som kom med nya uppdaterade riktlinjer som började gälla från januari 2017.

Sedan 1990 har utsläppen av f-gaser ökat markant och 2014 stod de för 2 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser. Med den nya f-gasförordningen är målet att fram till år 2030 minska utsläppen med två tredjedelar, jämfört med 2014 års nivåer.

Framför allt är det installatörer inom värme och kyla som är bekanta med det något snåriga regelverket kring f-gaserna.

Så här står det om luftvärmepumpar i f-gasförordningen:

  • Om köldmediedelarna vid installationen av din värmepump måste sättas ihop på plats, vilket allt som oftast är fallet, är det lagstadgat att detta måste utföras av en certifierad installatör.
  • I dag används olika f-gaser i luftvärmepumpar. R32 heter den senaste, vilket har ett lägre GWP-värde (Global Warming Potential). Potentiell påverkan av växthuseffekten minskar med 22 % vid användande av R32 jämfört med den andra vanliga f-gasen R410a.
  • I dag räknar man inte hur mycket köldmedium som används utan vilken potentiell miljöpåverkan det har.
  • En värmepump påfylld med fluorerande växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska göras av certifierad installatör. Detta gäller majoriteten av alla luft/luftvärmepumpar, där köldmediedelarna oftast sammanfogas på plats.

När behövs en certifierad kyltekniker?

  • JA: luft/luftvärmepump, luft/vattenvärmepump med split-utförande
  • NEJ:luft/vattenvärmepump med packet-utförande, frånluftsvärmepump, bergvärmepump

Källor:
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Fluorerade-vaxthusgaser/Fragor-och-svar/
www.polarpumpen.se/varmepumpar/guide/koldme
www.skvp.se
www.alltomfgas.se/